მთავარი პასუხისმგებლობის დაზღვევა
პასუხისმგებლობის დაზღვევა
სადაზღვევო პროდუქტი გულისხმობს მესამე პირის სიცოცხლისადმი, ჯანმრთელობისა და ქონებისთისათვის მიყენებული იმ ზიანის ანაზღაურებას, რომელიც გამოწვეულ იქნა მასობრივი თავშეყრის ადგილებში ხანძრის, აფეთქების, კონსტრუქციის ნგრევის შედეგად.

საქართელოს მთავრობამ 2018 წელს მიიღო დადგენილება, რომლის თანახმადაც მოხდა მასობრივი თავშეყრის ობიექტების და მათ მიერ მესამე მხარის წინაშე სავალდებულო პასუხისმგებლობის დაზღვევის წესისა და პირობების განსაზღვრა.

ასეთ ობიექტებად მიიჩნევა:
სავაჭრო ცენტრი
ბაზრობა
ავტოგასამართი სადგური
სასტუმრო