მთავარი ქონების დაზღვევა
ქონების დაზღვევა
ქონების დაზღვევის პროდუქტის ფარგლებში დაზღვევას ექვემდებარება შენობა-ნაგებობები, საწყობები და საცავები, სხვადახვა სახის დასაწყობებული საქონელი და მარგები, მანქანა-დანადგარები, ავეჯი/ინვენტარი და სხვა.
ქონების დაზღვევა, დამზღვევს იცავს შემდეგი სადაზღვევო რისკებისაგან:
უბედური შემთხვევა
ხანძარი
მეხის დაცემა
აფეთქება
საჰაერო ხომალდის ან მათი ნაწილების ვარდნა
სტიქიური უბედურება
შტორმი
ქარიშხალი
სეტყვა
წყალდიდობა
მეწყერი
ზვავი
ქვის ცვენა
თოვლის ჩამოშლა
მიწისძვრა
ამოხეთქვა / გამოჟონვა
წყალგაყვანილობის სისტემიდან გამონადენი წყლით დაზიანება
წყლის, ზეთის ან ნავთობის ამოხეთქვა ან გამოჟონვა საქვაბეებიდან ან მილებიდან
მესამე პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედება
ვანდალიზმი
ქურდობა
ძარცვა
ყაჩაღობა
სატრანსპორტო საშუალებათა შეჯახება
ფიქსირებული მინის დაზიანება, მიწისძვრა