მთავარი ტვირთების დაზღვევა
ტვირთების დაზღვევა
ტვირთების დაზღვევის პროდუქტი გულისხმობს საჰაერო, სახმელეთო ან საზღვაო გადაზიდვებისას, ტვირთების ისეთი რისკებისაგან დაცვას როგორებიცა:
აფეთქება
ხანძარი
ძარცვა/ყაჩაღობა
მესამე პირთა სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები
სტიქიური უბედურებები